جلسه شورای سیاستگزاری با دبیر بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیا
16 ابان ماه 1391 - جلسه جمعی از شوراری سیاستگزاری قرارگاه فرهنگی ولی امر با حاج حسین یکتا مدیر بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیا

حاج حسین حسینی یکتا قرارگاه فرهنگی ولی امر بنیاد خاتم الاوصیا

قرارگاه فرهنگی ولی امر

حاج حسین حسینی یکتا قرارگاه فرهنگی ولی امر بنیاد خاتم الاوصیا

کلیه حقوق این سامانه متعلق به قرارگاه فرهنگی ولی امر می باشد.